รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการ “ยุติธรรม นำสุขสังคมไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รวมพลังผู้ต้องราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมความประพฤติ เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด กว่า 30,630 คน เข้าร่วมพิธี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่กระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรม นำสุขสังคมไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​ของหน่วยงาน​ในสังกัด​กระทรวง​ยุติธรรม

​โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้ต้องราชทัณฑ์ ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดกว่า 30,630 คน เข้าร่วมพิธี ผ่านจอภาพระบบ cisco webex meeting

พ.ต.อ. ทวี กล่าววว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา กระทรวงยุติธรรมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเมตตาในการประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย จึงได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ เป็นที่ ประจักษ์แก่ใจของเหล่าอาณาประชาราษฎร์และได้ปรากฏแก่สายตาของนานาอารยประเทศอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยทุกคนได้ประจักษ์ ก่อให้เกิดคุณูปการใหญ่หลวง ทําให้ประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้า และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

พ.ต.อ. ทวี ยังกล่าววว่า กระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งสิ้น จำนวน​ 9 โครงการ และได้ดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดโดยกรมบังคับคดี และ 2) โครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงยุติธรรม จัดโดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อเป็นการน้อมนําพระราชปณิธานในการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเกียรติคุณในด้านต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่กระทรวงยุติธรรมดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริ

และในวันนี้กระทรวง​ยุติธรรม ​ได้จัดโครงการยุติธรรม นำสุขสังคมไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนกรกฎาคม กิจกรรมบริจาคโลหิต เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ทั้งหมด 3 ครั้ง ในระหว่างเดือนมีนาคม – ตุลาคม 2567 ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม และกิจกรรมจิตอาสา เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ ทั้งหมด 10 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนธันวาคม 2567

ผู้ส่ื่อข่าวรายงานว่า โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงทั่วประเทศ ต่อจากนั้น ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจในกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณชั้น 2 อาคารกระทรวงยุติธรรม