จิตอาสาพระราชทาน
พระราชปณิธานเพื่อปวงชน

“ผมทำมาตลอดไม่เคยหยุด จนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลา ๗ ปีแล้ว… ปลื้มใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความลำบากของประชาชน แล้วทรงตั้ง ‘จิตอาสาพระราชทาน’ ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกคนที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร…”

คำกล่าวของ รัชนนท์ บุตรดาพันธ์ สมาชิก “กลุ่มรวมใจมอเตอร์ไซค์จิตอาสา” รับส่งประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี และงานสำคัญต่างๆ

ในทุกครั้งที่มีงานสำคัญของประเทศ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย กลุ่ม “จิตอาสาพระราชทาน” สวมเสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอสีเหลือง และหมวกแก๊ปสีฟ้า เข้าปฏิบัติการอย่างแข็งขัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มีหน้าที่ควบคุม อำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติ

ในระยะเริ่มแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆ รอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเป็น “เจ้าชายจิตอาสา” ทรงสวมหมวกแก๊ปสีฟ้า และผ้าพันคอสีเหลือง ร่วมงานจิตอาสาในหลายโอกาสขณะเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในหลายพื้นที่

ในปฏิบัติการช่วยชีวิตเด็กและเยาวชน “๑๓ หมูป่า” จากอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ในปี ๒๕๖๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอด และรับสั่งผ่านราชเลขานุการในพระองค์ให้ดูแลให้ดีที่สุด ทั้งครอบครัวและการช่วยเหลือเด็กๆ รวมถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ต้องมีแผนที่รัดกุม ไม่ให้เกิดความสูญเสีย ทรงให้แนวทางปฏิบัติให้แบ่งพื้นที่ให้ดี เป็นส่วนหน้า ส่วนหลัง และส่วนสนับสนุน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยมีกลุ่มจิตอาสาพระราชทานร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แม่ทัพหัวเรือใหญ่สวมชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปฏิบัติการอย่างแข็งขัน นำ “๑๓ ชีวิต” ออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย

ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สวมชุดจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำความสะอาดคลองในพื้นที่ ๕๐ เขต ๒๐๐ คลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทยมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมืองและรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนผู้มีจิตอาสานำร่องดำเนินการให้เป็นแบบอย่างมาอย่างต่อเนื่อง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน น้อมนำโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริดังกล่าวมาสืบสานและต่อยอด เพื่อแสดงความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยทุกข์สุขของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

“จิตอาสาพระราชทาน” ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตามพระบรมราโชบายซึ่งจัดแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 

๑. จิตอาสาพัฒนา พัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

๒. จิตอาสาภัยพิบัติ เฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆ และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

๓. จิตอาสาเฉพาะกิจ ปฏิบัติในงานพระราชพิธี หรือการรับเสด็จ ในโอกาสต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จิตอาสาพระราชทานร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญ สร้างฝายชะลอน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผู้ประสบภัย พัฒนาพื้นที่ ปลูกป่า ทำความสะอาดคูคลอง บริจาคโลหิต ทั้งยังปรับตัวให้เข้ากับยุคสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการไลฟ์สดผ่านเพจเฟชบุ๊ก “โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน” นำชมสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สอนอาชีพ พร้อมจัดรายการวิทยุ “จิตอาสาพบประชาชน” ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

รัชนนท์ บุตรดาพันธ์ บอกเล่าถึงการทำงาน “จิตอาสา” นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ในปี ๒๕๕๙ จวบจนปัจจุบัน ว่า ตอนนั้นพูดคุยกับกลุ่มเพื่อนๆ ว่า อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงรวมตัวกันเป็น “กลุ่มรวมใจมอเตอร์ไซค์จิตอาสา” รับส่งประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีต่างๆ หรือมาเฝ้าฯ รอรับเสด็จ

กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี “จิตอาสาพระราชทาน” เพื่อช่วยเหลือประชาชน ก็ทำมาตลอดไม่เคยหยุดจนถึงตอนนี้เป็นระยะเวลา 7 ปีแล้ว บางครั้งประชาชนต้องการกลับบ้านเราก็จะไปส่งในจุดที่ประชาชนต่อรถไปได้สะดวก หรือจิตอาสาคนไหนมาจากต่างจังหวัดก็จะรับประชาชนกลับจังหวัดนั้นๆ ไปด้วย

อยากช่วยเหลือประชาชนจริงๆ เมื่อได้มาทำแล้วภูมิใจที่ได้ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง”