“รัฐบาล” มอบกายอุปกรณ์ ช่วยคนพิการทั่วประเทศ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติในหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ก.ค. 2567 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถ เพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ตามโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ คนพิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

โดยเมื่อนายกฯ เดินทางถึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคนพิการ โดยตัวแทนผู้พิการจากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) จากนั้นตัวแทนผู้พิการมอบชุดกระเช้าสินค้าฝีมือคนพิการทำจากผ้าขาวม้า เช่น เนคไท หมอนอิงปักชื่อ ‘Srettha’ ให้นายกฯ

นายเศรษฐา กล่าวว่า มีความยินดีได้มาเป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ ในโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด พร้อมปล่อยขบวนรถส่งมอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ปวงชนชาวไทยทุกคน จะได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

รัฐบาลได้จัดโครงการและกิจกรรมเนื่องในวาระมหามงคล โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ และพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ

โครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการเป็นการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ได้รับโอกาส สิทธิ สวัสดิการที่เท่าเทียม ทั่วถึง เสริมศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มคนพิการให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

“ผมขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งเป็นการร่วมสืบสานพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์และสร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมถึงพี่น้องคนพิการทุกคน” นายกฯ กล่าว

ด้านนายวราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ประสบปัญหาความยากจน ประมาณ 1.35 ล้านคน และยังเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการอีกจำนวนมาก กระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จึงได้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการในทุกพื้นที่ สำรวจความต้องการกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ เพื่อค้นหาคนพิการให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงมากที่สุด

ด้วยการจัดโครงการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยในระยะที่ 1 จะดำเนินการนำร่อง 16 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี พิษณุโลก สุพรรณบุรี พะเยา อุทัยธานี เพชรบุรี สกลนคร เชียงราย ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา สงขลา นครปฐม หนองบัวลำภู ลพบุรี และอุบลราชธานี อีกทั้งมีการปล่อยรถมอบกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการไปสู่คนพิการในจังหวัดต่างๆ ต่อไป

นายวราวุธ กล่าวอีกว่า วันนี้มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การมอบรถเข็นนั่งคนพิการ การจัดบูธสาธิตกายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ

การแสดงผลงานด้านการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ การปล่อยขบวนรถนำส่งกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการไปให้คนพิการในจังหวัดต่างๆ ซึ่งทั้งหมดได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการดังกล่าว คนพิการจะได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่มีคุณภาพที่ดีอย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความต้องการของคนพิการอย่างแท้จริง ซึ่งกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ นับเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตของคนพิการ เพราะเป็นสิ่งทดแทนสิ่งที่ขาดหาย หรือรองรับสภาวะความพิการไม่ให้มีความพิการเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการบางลักษณะที่ในอดีตคนพิการที่มีฐานะยากจนจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น รถเข็นนั่งคนพิการที่มีคุณภาพดี เตียงนอน เบาะลม แต่โครงการนี้จะช่วยให้คนพิการได้เข้าถึงได้มากขึ้น และเชื่อว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหน เราเข้าใจความแตกต่างและพร้อมที่จะดูแลคนไทยทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

The post รัฐบาล มอบกายอุปกรณ์ 72,000 ชุด ช่วยคนพิการทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติในหลวง appeared first on ข่าวสด.