กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หวังช่วยเกษตรกรมีน้ำเพียงพอฤดูแล้ง-กักเก็บน้ำฤดูฝน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2567 ที่จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567

โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการภายใต้ความร่วมมือจากอีก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน โครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามรัฐบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า โดยมีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 30 แห่ง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 14 แห่ง และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ อาทิ ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำ เพื่อชุมชนและพื้นที่ห่างไกล อีกจำนวน 28 แห่ง รวมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น 72 แห่ง ครอบคลุม 47 จังหวัดทั่วประเทศ

พื้นที่รับประโยชน์กว่า 202,630 ไร่ ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 18.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 17,496 ครัวเรือน สามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค รวมถึงการเกษตร สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาแหล่งน้ำสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการจะช่วยให้เกษตรกรและประชาชนสามารถมีปริมาณน้ำเพิ่มเติม เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง และสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ตลอดจนทุกหน่วยงานได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นโครงการ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกันทั่วประเทศต่อไป” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงาน ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมงานขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยกรมชลประทาน พื้นที่ขุดลอกขนาด 100 ไร่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนกว่า 600 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 4 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวช่วงฤดูฝนได้อีก 300 ไร่

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานบูรณาการ 15 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการเฉลิมชนม์ 72 พรรษาสายน้ำแห่งพระเมตตา สู่สายธารแห่งแผ่นดิน นิทรรศการข้าวยั่งยืนและการบริหารจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว

นิทรรศการแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และนิทรรศการบูรณาการจาก 4 กระทรวงที่ร่วมโครงการฯ อาทิ นิทรรศการบทบาทของกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาสายน้ำอย่างยั่งยืน จากกระทรวงกลาโหม

นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากกระทรวงมหาดไทย นิทรรศการการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ จากกระทรวงยุติธรรม และนิทรรศการน้ำพระทัย ดั่งสายน้ำ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพารา แจกพันธุ์ปลา 100,000 ตัว แจกพันธุ์ไม้และพันธุ์ข้าวพระราชทานจากงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

The post ก.เกษตรฯ จัดโครงการ ‘พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน’ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา appeared first on ข่าวสด.