‘สุดาวรรณ’ เชิญชวน ครม. ร่วมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา วธ.ได้รายงานและนำเสนอวีดิทัศน์การจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อที่ประชุม ครม. เพื่อรายงานการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะรัฐมนตรี ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ซึ่ง วธ. ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบไปด้วย ริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ กว่า 26 ขบวน ผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สวนแสง การแสดงโดรนกว่า 1,200 ลำ การแสดงโขน โนรา การแสดงรามายณะนานาชาติ การแสดงมหาดุริยางค์ 4 เหล่า และดนตรีจาก 5 สถาบันการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการแสดงและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลาดวัฒนธรรม และสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) จากทั่วประเทศ

น.ส.สุดาวรรณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมครม. เห็นชอบอนุมัติตามที่วธ.นำเสนอแต่งตั้งนายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี (โขน ละคร และดนตรี) (นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ก.พ. ได้พิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของนายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 (7) ได้กำหนดไว้ว่าการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำเสนอให้ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติและเมื่อได้รับอนุมัติจาก ครม.แล้ว จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

“อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการละครและดนตรี จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำปรึกษาสำนักการสังคีตและใช้ความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และนาฏศิลป์ ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านละครและดนตรี ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ฟื้นฟู ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติสร้างสรรค์กิจกรรม โครงการ ละคร บทขับร้องและคําบรรยายต่าง ๆ ในการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ รวมถึงการพัฒนาและวางแผนในการจัดทำตำราเกี่ยวกับการละครและดนตรีอีกด้วย” น.ส.สุดาวรรณ กล่าว