มท.1 นำข้าราชการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย คุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกฯ และรมว.มหาดไทย นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ผู้ช่วยรมว.มหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารมว.มหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรมว.มหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม. นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกทม.

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย สมาชิกกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน

โอกาสนี้ นายอนุทิน นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพแล้วถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับฟังการกล่าวสรุปผลของการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั่วประเทศ และเป็นประธานรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากนายสุทธิพงษ์ เพื่อนำธงไปประดับ ณ แท่นวางธง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพแล้วถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เป็นอันเสร็จพิธี

นายอนุทิน กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่อาณาประชาราษฎรอย่างยั่งยืน

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้ง ส่งเสริม และสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-10 ก.ค.โดยได้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 720 ผืน มอบให้กับจังหวัดต้นสาย แบ่งเป็น 10 สาย ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น มาสู่จังหวัดปลายสาย และเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ใจกลางของประเทศไทย ณ กระทรวงมหาดไทย ดินแดนแห่งราชสีห์ผู้จงรักภักดี เพื่อร่วมขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยตลอดการเดินทางของขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ จากทั่วประเทศ พี่น้องประชาชนในแต่ละเส้นทางของแต่ละจังหวัดต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีร่วมเป็นกำลังใจอย่างเนืองแน่นในทุกเส้นทาง โดยตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมมานี้ ทั่วประเทศได้ เดิน วิ่ง ปั่น มีระยะทางรวมกันกว่า 10,000 กิโลเมตร และมีผู้เข้าร่วมมากถึง 545,880 คน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ซึ่งในระหว่างทางของการจัดกิจกรรมในแต่ละเส้นทาง ทุกจังหวัดได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อให้ทุกคน ได้ตระหนักรู้ถึงการเสียสละของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด รวมทั้งมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมการ แสดงพื้นบ้าน ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ด้วยพลังแห่งความรู้รักสามัคคี ในการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างแรงขับเคลื่อนในการ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกัน เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรัก หลอมรวมความสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศ และทำให้พี่น้องประชาชนได้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์จากการออกกำลังกายด้วย

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 07.00 น. นายสุทธิพงษ์นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมเดินธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีวงดุริยางค์กองทัพบก และวงดุริยางค์กองทัพอากาศ บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดเส้นทางจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ผ่านถนนสนามไชย เข้าสู่ถนนกัลยาณไมตรี ข้ามสะพานช้างโรงสี สู่ถนนอัษฎางค์ บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ

The post มท.1 นำข้าราชการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว appeared first on ข่าวสด.