ผู้ว่าราขการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่วัดอุทยาน ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพวชิรนันทาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตามมติมหาเถรสมาคม

พร้อมด้วย นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล ปลัดจังหวัดนนทบุรี ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอบางกรวย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ไดร่วมปล่อยปลา ปลูกพันธุ์ไม้ และร่วมประชุมทำ MOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ระหว่างคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการ ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาจิตใจประชาชนด้วยหลักธรรม เน้นย้ำบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประยุกต์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน เพื่อทำให้ทุกพื้นที่เป็น “หมู่บ้านยั่งยืน”

The post ผู้ว่าฯนนท์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วัดอุทยาน เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง appeared first on ข่าวสด.